Κορωνοϊός – Άδεια Ειδικού Σκοπού: 24 χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις

koronoios-dimosio

Η άδεια θα χορηγηθεί είτε αποκλειστικά στον ένα γονέα είτε θα μοιραστεί σε διαστήματα τα οποία κοινοποιούνται/γνωστοποιούνται στον εργοδότη με υπεύθυνη δήλωση.

13. Και οι δύο γονείς εργαζόμαστε στον δημόσιο τομέα. Δικαιούμαστε την άδεια ειδικού σκοπού;

Η άδεια θα χορηγηθεί είτε αποκλειστικά στον ένα γονέα είτε θα μοιραστεί σε διαστήματα τα οποία κοινοποιούνται/γνωστοποιούνται στον εργοδότη με υπεύθυνη δήλωση. Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 4 ημερών ανά γονέα.

14. Είμαι εργαζόμενος γονέας στον ιδιωτικό/δημόσιο τομέα και ο έτερος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Δικαιούμαι την άδεια ειδικού σκοπού;

Ναι. Ο μισθωτός γονέας σε αυτή την περίπτωση δικαιούται την άδεια κανονικά.

15. Απασχολούμαι στον ΕΟΠΠΥ. Δικαιούμαι την άδεια ειδικού σκοπού;

Ναι. Σε περίπτωση δε που και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ΕΟΠΠΥ, τα αρμόδια όργανα αποφαίνονται σε ποιον από τους δύο είναι δυνατή η χορήγησή της με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν.

16. Είμαι εργαζόμενος γονέας στον ιδιωτικό/δημόσιο τομέα και ο έτερος γονέας δεν εργάζεται. Δικαιούμαι την ειδική άδεια ειδικού σκοπού;

Όχι, εκτός αν ο σύζυγος που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία και λαμβάνει επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

17. Είμαι εργαζόμενος γονέας στον δημόσιο τομέα και ο έτερος γονέας βρίσκεται σε άλλη νόμιμη άδεια. Δικαιούμαι την άδεια ειδικού σκοπού;

Για όσο χρονικό διάστημα ο έτερος γονέας απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια από την υπηρεσία του -ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης- κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δεν δικαιούστε να κάνετε χρήση της ειδικής άδειας, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια λόγω της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων.

18. Είμαι εργαζόμενος γονέας στον ιδιωτικό τομέα και ο έτερος γονέας βρίσκεται σε άλλη νόμιμη άδεια. Δικαιούμαι την άδεια ειδικού σκοπού;

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η άδεια του έτερου γονέα, δεν δικαιούστε να κάνετε χρήση της άδειας ειδικού σκοπού.

19. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των γονέων, ποιος δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού;

Σε αυτές τις περιπτώσεις το δικαίωμα της άδειας ασκείται αποκλειστικά από το γονέα που έχει την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα του παιδιού, εκτός και αν τα εν λόγω δικαιώματα ασκούνται από κοινού και από τους δύο γονείς, οπότε είτε η άδεια χορηγείται αποκλειστικά στον ένα γονέα είτε μοιράζεται σε διαστήματα τα οποία κοινοποιούνται/γνωστοποιούνται στον εργοδότη τους με υπεύθυνη δήλωση.

20. Τι ισχύει για την περίπτωση γέννησης τέκνου εκτός γάμου ή εκτός συμφώνου συμβίωσης ή σε περίπτωση θανάτου του άλλου γονέα;

Η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται άνευ άλλης προϋπόθεσης στο μονογονέα.

21. Είμαι γονέας εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα και ο έτερος γονέας εργάζεται με τηλεργασία/ εργασία εξ αποστάσεως. Δικαιούμαι την άδεια ειδικού σκοπού;

Ναι. Δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση ή κώλυμα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

22. Είμαι γονέας εργαζόμενος στον δημόσιο τομέα και ο έτερος γονέας, απασχολούμενος στον ιδιωτικό τομέα, εργάζεται με τηλεργασία / εργασία εξ αποστάσεως. Δικαιούμαι την άδεια ειδικού σκοπού;

Όχι, διότι για τη χορήγηση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα ότι δεν εργάζεται εξ αποστάσεως.

23. Ο εργοδότης μου ανέστειλε τη λειτουργία της επιχείρησής του λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού. Δικαιούμαι την άδεια ειδικού σκοπού;

Όχι.

24. Αμείβομαι και ασφαλίζομαι κατά τη διάρκεια της άδειας ειδικού σκοπού;

Κατά τη διάρκεια της άδειας ειδικού σκοπού καταβάλλεται κανονικά ο μισθός του εργαζομένου/ης και οι ασφαλιστικές εισφορές.